Vissza

BVE Etikett

                                       Balaton Vitorlás Egyesület

                                                           
    Etikett

Jelen Etikett (értelmezésünkben: az udvariassági szabályok összessége a társadalmi érintkezésben) célja, hogy iránymutatást nyújtson az egyesület szabályaira, erkölcsi értékrendjére vonatkozóan. Mindenekelőtt a botlások, ügyetlenkedések, tapasztalathiányból adódó kellemetlenségek megelőzése, az ilyen helyzetek kezelésére vonatkozó általánosnak szánt leírás, a teljességre való törekvés szándékával, tisztelve azt, hogy vannak íratlan és más környezetből ismert iránymutatások, melyekre nem térünk ki.                                                    Általános szabályok

A tegezés
A hajós társadalomban elfogadott megszólítási forma.
 „… A magyarság még a 16. század első felében is teljes érvénnyel használt a tegezést, -születésre, származásra, társadalmi állásra és korra, rangra tekintet nélkül. …” forrás: Ottlik Károly Protokoll című könyv, (Protokoll kiadó 1993).

A kapcsolatteremtés, mint lehetőség és, mint felelősség
Az egyesület nevével fémjelzett honlap, a www.mancsaft.hu egyedülálló érintkezési felületet és lehetőséget biztosít a hajózók vagy a hajózás iránt érdeklődők,  és a Pártoló Tagok számára. A körülményekből adódóan egymást nem ismerő emberek kerülhetnek kapcsolatba egymással, ami jelentős pozitívumokat ugyanakkor kockázatot is hordoz magában.

A hitelesség minősítési rendszere
Célunk: a Regisztrált Tagok számára, a honlap használatából adódó lehetőségek , kiaknázható előnyök maximalizálása, és az ebből fakadó kockázatok minimalizálása.
Erre vonatkozik, a létrejött kapcsolatok utáni minősítési rendszer, mely a hajós és a hajózásra jelentkező fél számára is kölcsönös és nyilvános minősítést tesz lehetővé, így a későbbiekben mások számára támpontot adhat az érintett fél hitelességéről. Minősítéskor törekedjünk az objektivitásra.

Az értékelés felelőssége
Az értékelést készítő, minősítésével befolyásolhatja a másik félről kialakított képet, ami vele szemben ugyan ilyen erővel hat.
A szándékosan, bármilyen irányba eltérített minősítés, az  Regisztrált Tagok  közösségének bármelyik tagja számára kárt okozhat, ezért a Tagság felfüggesztését, kizárást vonhat maga után.


A kérdező megismerés elve
Ezúton kell felhívjuk minden leendő Regisztrált Tagunk figyelmét arra, hogy adataiban, jelentkezéseiben, megnyilvánulásaiban inkább visszafogott legyen, mint lehetőségein, adottságain túlmutató, mert kritikus helyzetben havária vagy életveszélyes helyzetek alakulhatnak ki, a téves információk közléséből!
Az egyes találkozókra történő megegyezés első lépése: mindkét félnek meg kell kérdeznie a másiktól, rendelkezik-e, az elvárt kapacitásokkal, tulajdonságokkal, tehát ne magunkat igazoljuk, hanem a kérdezzük meg a másik felet! Az első lépésben történő: feltételek és azoknak történő megfelelés egyeztetése kölcsönös érdek, és a legtöbb utólag felmerülő kellemetlenséget meg lehet előzni vele. Saját érdekedben ne sajnáld rá az időt, és ne vedd bizalmatlanságnak az ez irányú érdeklődést! Gondolj a kölcsönösségre, és kérdezz Te is!  

Az elérhetőség biztosítása
Kapcsolatfelvétel és a közös programban való megállapodás során egyik legfontosabb dolog, és mindkét fél felelőssége, a megfelelő elérhetőség (mobil telefon, e-mail cím, stb. ..) megadása és biztosítása a másik fél számára!

A találkozó meghiúsulása
Több okból elmaradhat, meghiúsulhat egy leegyeztetett találkozó. Ilyen lehet, pl.:

  • A meghívó fél hibájából,
  • A meghívott fél hibájából,
  • Előre nem látható, valamelyik fél által elszenvedett eseményből: közlekedési esemény a találkozó felé út közben, egészségi állapot hirtelen megváltozása, egyéb okok,
  • Előre nem látható, mindkét felet érintő körülmények: viharos időjárás a helyszínen, vitorlázás esetén szélcsend, egyéb okok.

Látjuk a találkozó elmaradási okának sok lehetőségét, egyáltalán az elmaradás lehetőségét, ezért ki kell térni azok kezelésének módjára.
Első sorban a találkozás elmaradásából következő károk enyhítése: lehetőségeinkhez képest a lehető legkorábban értesítsük a másik felet.
Másod sorban: ha előre nem látható ok miatt, az egyik fél nem tud megjelenni a találkozón, a minősítésnél mérlegeljük ezt a körülményt, legközelebb velünk is előfordulhat.
Harmadszor: ha a találkozó helyszínén, külső körülmény miatt, közösen szenvedjük el a találkozó meghiúsulását, fogadjuk el a helyzetet.

Az esetleges meghiúsulást, igyekezzünk ezen meghatározások keretei közé sorolni, és az azokból eredő kellemetlenségeket, a lehető legnagyobb megértési szándékkal megközelíteni.
A hanyagságból, rossz szándékból meghiúsult találkozók következményeiről az érintett feleknek kell megegyezni egymással!

A magatartás
A közös programokon való részvétel, a meghívó és a meghívott fél részéről, a hajózási szabályokban leírt döntési hierarchiának megfelelően általában alá és fölérendeltségi viszonyt tételez fel. A hajó vezetőjének, a döntési jogköréből eredő felelőssége meghatározó szempont, ezért ezt minden hajón tartózkodónak tiszteletben kell tartania.
Sem a meghívó, sem a meghívott fél nem élhet vissza helyzetéből adódó lehetőségeivel. A kultúrált beszéd, kommunikáció, viselkedés, nyitott szemlélet, a másik tiszteletben tartása, beilleszkedésének elősegítése, a jó hangulat fenntartása, a munkában és minden helyzetben az aktív, önzetlen részvétel alapvető elvárás minden Regisztrált Taggal szemben. A nem megfelelő magatartás tanúsítása esetén bármelyik fél elállhat a programon történő további részvételtől.

A szállás
Több napos program esetén, előre meg kell beszélni,  ki gondoskodjon, a meghívott számára a szállás biztosításáról, a hajótól a szállásig, és vissza, történő közlekedés megszervezésről, és a közlekedés költségéiről , más feltételekről is.  A szállás minden ismert adatát és körülményét előre tisztázni kell, pl.: helyszín, komfort, megközelíthetőség, várható szállásra érkezés és várható szállásról indulás. A szállás körülményeinek előre történő leegyeztetése is fontos, és kölcsönös érdek. A nem megfelelő szállásminőség biztosítása esetén a meghívott elállhat programon történő további részvételtől.

Az étkezés
Az étkezési feltételeket és lehetőségeket előre meg kell beszélni, a félreértések elkerülése kölcsönös érdek.

Az utazás
Legtöbb esetben nem a lakóhelyen valósul meg a hajózási program.  Alaphelyzetben a meghívott fél viseli az oda és a visszautazás költségeit. A találkozási helytől, a hajóig illetve a hajótól a szállásig és vissza, viszonylatok költségeit előre meg kell beszélni.  A meghívott fél kiindulási pontra történő visszajutását, illetve, ha a kiindulási pont nem egyezik meg az érkezéssel, akkor, az érkezés helyétől, az első, megfelelő tömegközlekedési pontig történő eljutásának lehetőségét, körülményeit,  előre meg kell beszélni. Az utazási és közlekedési feltételek előre történő leegyeztetése, minimalizálja a félreértés lehetőségét.

A hajózás feltételeinek biztosítása
A hajózás feltételeinek biztosítása mindkét fél számára kötelezettségeket jelent.
A hajónak és annak vezetőjének rendelkeznie kell minden szükséges okmánnyal, azoknak érvényesnek kell lenni, a hajón minden kötelezően előírt felszerelésnek meg kell lennie, a hajónak és annak vezetőjének, hajózásra alkalmas állapotban kel lennie.
A hajóra meghívottnak: egészségügyileg, szellemileg és felkészültségét tekintve, a megállapodásnak megfelelő állapotban, a megállapodásban szereplő, érvényes okmányokkal kell rendelkeznie, a személyi okmányain kívül.
Mindkét fél kötelessége és felelőssége, a fentiek kölcsönös ellenőrzése.
A feltételek hiányából eredő károkért, költségekért az érintett fél a felelős.

Az egyeztetés szükségessége
A közös hajózási programban történő megállapodás során, erősen javasolt a kölcsönös egyeztetés, minden, a programmal kapcsolatosan szóba kerülhető körülmény tekintetében, hogy minimalizálja a két fél félreértéséből eredő kellemetlenségeket és maximalizálja a találkozás lehetőségéből adódó pozitív élményeket!   

A vészhelyzet
Hajózás közben kialakult vészhelyzet esetén, a hajózási szabályzatnak megfelelően, minden hajón tartózkodónak alá kell vetnie magát, a hajóvezető utasításainak. Indulás előtt meg kell állapítani a hajó vezetőjét, és tájékozódni kell, ki alkalmas még a hajó vezetésére.

Az önkéntesség elve
A Regisztrált Tagság önkéntes. Az egymással történő kapcsolatfelvételért és az abból következő minden cselekedetért, cselekedetek következményeiért az érintett saját maga tartozik teljes felelősséggel. E honlap üzemeltetője és tulajdonosa elhárít minden ezekre és ezekből következő kártérítési, és elmaradt haszonra vonatkozó követelést.

A rendelkezésre állás
A www.mancsaft.hu weboldal rendelkezésre állási nyilatkozata: a weboldal üzemeltetője, lehetőségéhez képest mindent megtesz a zökkenőmentes üzemelésért, és a lehető legnagyobb rendelkezésre állásért. A weboldal üzemeléséből vagy nem üzemeléséből keletkező közvetlen vagy közvetett károkért, elmaradt haszonért felelősséget nem vállalunk.
 
Az adatkezelés
A honlapon a Regisztrált Tagok adatait az adatkezelési törvénynek megfelelően tároljuk. Harmadik személy részére nem adjuk ki, az előírások szerint. A regisztráltak adataikat bejelentkezés után módosíthatják vagy törölhetik.

A szabályozatlanság elve
A honlapon és az egyesület szabályzataiban található előírások nem tartalmaznak minden szabályt. Az egyesület tagjaira a PTk. hatályos szabályai érvényesek. Külföldi érintettség esetén a megfelelő törvényi előírások szerint kell eljárni.
 

Jó szelet!

mancsaft.hu


BVE

Fel